Branchen

Scroll down…

Biber, daat ass d’Branche vun de jéngste Lëtzebuerger Guiden a Scouten. D’Biber riichte sech u Kanner vu 6 bis 8 Joer, déi op d’mannst am Cycle 2.1 sinn.

Mat Kanner aus dem Wëllefchersalter d´Liewen entdecken heescht Entdeckungsfreed, Kreativitéit a Fantasi an de Kanner waakreg maachen an entwéckelen.

AvEx as d’Ofkierzung vun Aventuren an Explorer, dat sin Jugendlecher , Meedecher an Jongen, tëschent 11 a 14 Joer.

CaraPio as d´Ofkierzung vu Caravellen a Pionéier, dat si Jugendlecher, Meedercher a Jongen, tëscht 14 a 17 Joër.